visual

Pravice bolnikov

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca ter po njih zavarovani družinski člani, in ki so vključene v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Obseg pravic in vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so določene z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje pa obseg pravic ter postopek njihovega
uveljavljanja določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.