Zdravljenje mladih bolnic z rakom dojk

V lokalnem zdravljenju so kriteriji za zbor vrste operacije +/- obsevanja enaki kot pri starejših od 35, oziroma 40 let. Tudi izbor sistemskega zdravljenja sledi značilnostim tumorja in pri mladih bolnicah ne odstopa. Vse bolnice s hormonsko neodvisnimi raki in Her2 pozitivnimi raki potrebujejo dopolnilno kemoterapijo, slednji tudi anti-Her2 terapijo s trastuzumabom. Pri bolnicah s hormonsko odvisnimi raki, je hormonska terapija izjemnega pomena. Velik delež teh, razen majhnih, dobro diferenciranih tumorjev z majhno proliferacijo (nizek odstotek pozitivnosti MIB1), pred hormonsko terapijo potrebuje tudi kemoterapijo.

Pripravila dr. Simona Borštnar dr.med., Oddelek za internistično onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana